Regulamin konkursu

Podziel się

REGULAMIN KONKURSU „Zdrowy jak koń 2022”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Konkurs „Zdrowy jak koń 2022” (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie, skierowany jest do użytkowników serwisu Facebook, którzy są fanami profilu pod nazwą „CityDiet”. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem profilu pod nazwą CityDiet w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/CityDiet/ (zwany dalej Profilem).

§2

Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany, organizowany przez serwis Facebook ani z nim związany. Przystępując do Konkursu, Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

§3

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

ORGANIZATOR

§4

Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz rejestru czynnych podatników podatku od towarów i usług - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 282 060 000,00 PLN.

CZAS TRWANIA

§5

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 8-14.12.2022 za pośrednictwem Profilu.

UCZESTNICY KONKURSU

§6

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce, pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca niefikcyjne (tj. zawierające prawdziwe dane) konto w serwisie Facebook.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin (tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo) pracowników Organizatora.

§7

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych (w tym poprzez uczestnictwo w Konkursie za pośrednictwem fikcyjnego profilu w serwisie Facebook), złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.

§8

 W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§9

 Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą Konkursu.

§10

Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie: https://www.citydiet.pl/pl/promocja/regulamin-konkursu-zdrowy-jak-kon-2022/

 

KOMISJA KONKURSU

§11

 Organizator powołuje Komisję Konkursową. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu, wyłania Zwycięzców, jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

ZASADY KONKURSU

§12

 1. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi (tekstu lub zdjęcia) pod postem konkursowym w serwisie Facebook lub Instagram na Profilu. Zamieszczana odpowiedź musi być tematycznie związana z zadanym pytaniem w poście konkursowym: Co jesz lub robisz, aby być zdrowym, jak koń?
 2. Zgłaszana do Konkursu odpowiedź musi być autorskim dziełem Uczestnika, jak również nie może naruszać praw osób trzecich. Zgłaszana odpowiedź nie może być już pracą nagrodzoną lub wyróżnioną w innym konkursie.
 3. Zgłaszana odpowiedź nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu serwisu Facebook, ani zawierać treści wulgarnej, ośmieszającej lub sprzecznej w dobrymi obyczajami.
 4. Zgłaszając do Konkursu odpowiedź Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
 5. zgłaszana odpowiedź jest wolna od wad prawnych i wad fizycznych, a korzystanie z niej i rozporządzanie nią nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich,
 6. przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do zgłaszanej odpowiedzi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych § 17 ust. 2 Regulaminu,
 7. zgłaszana odpowiedź nie jest w żaden sposób obciążona, Uczestnik nie udzielił w stosunku do niej licencji wyłącznej jakiejkolwiek osobie trzeciej na jakimkolwiek polu eksploatacji wskazanym w § 17 ust. 2 Regulaminu.

§13

 1. Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu w dniach 8-14.12.2022, do godziny 12:00 poprzez wykonanie zadania konkursowego. Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku otrzymania od Uczestnika więcej niż jednej odpowiedzi pod uwagę jest brana tylko pierwsza, a kolejne nie biorą udziału w Konkursie, jak również mogą zostać usunięte przez Komisję Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucania odpowiedzi do Konkursu, jeżeli są one niezgodne z tematyką Konkursu albo jeżeli ich prezentacja stanowi naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu (w szczególności § 12), poprzez ich usuwanie.

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, PODANIE WYNIKÓW

§14

 1. Zwycięzcą są 4 osoby, które w ocenie Komisji Konkursowej zgłosiły do Konkursu odpowiedź, zgodnie z niniejszym Regulaminem, które najpełniej lub najciekawiej spełniły zadanie konkursowe.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo niewyłonienia Zwycięzcy i nieprzyznania nagrody.
 3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych zwycięzców, ponad wskazane osoby, którym przyznane zostaną wyróżnienia. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagród dla wyróżnionych osób.

§15

 1. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione, wskazane w poście dotyczącym rozstrzygnięcia Konkursu są zobowiązane do przesłania wiadomości prywatnej do Profilu, co umożliwi Organizatorowi przekazanie Nagrody dla Zwycięzcy oraz nagrody dla wyróżnionych osób, o ile nagrody dla wyróżnionych zostaną przyznane.
 2. Osoby wskazane w ust. 1 zobowiązane są w ciągu trzech dni od momentu opublikowania listy nagrodzonych wysłać wiadomość prywatną do Profilu w serwisie Facebook, w celu umożliwienia wydania nagrody. W razie nieprzesłania prywatnej wiadomości przez Uczestnika w terminie określonym powyżej, uprawnienie do nagrody wygasa z upływem trzeciego dnia od momentu opublikowania listy nagrodzonych na profilu.
 3. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia lub która nie spełnia innych wymagań przewidzianych w Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora, a uprawnienie Uczestnika do nagrody wygasa.

§16

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie upubliczniona na Profilu w serwisie Facebook, do 1 dnia roboczego po zakończeniu Konkursu.

NAGRODY

§17

 1. Nagrodą w Konkursie  są 4 zaproszenia VIP (po jednym zaproszeniu dla jednej osoby) na Cavaliada POZNAŃ 2022, która się odbywa w dniach 15-18.12.2022:

  - 1 zaproszenie VIP na 15.12.2022

  - 1 zaproszenie VIP na 16.12.2022

  - 1 zaproszenie VIP na 17.12.2022

  - 1 zaproszenie VIP na 18.12.202

 2. Z chwilą wydania Zwycięzcy Konkursu Nagrody Organizator:
 3. nabywa całość autorskich praw majątkowych do odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu na następujących polach eksploatacji:
 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zwycięskiej odpowiedzi – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zwycięskiej odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 5. w zakresie rozpowszechniania zwycięskiej odpowiedzi na stronach internetowych Organizatora, w serwisie społecznościowych (np. Facebook Instagram) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zwycięskiej odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. nabywa wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do zwycięskiej odpowiedzi na polach eksploatacji wskazanych w pkt. i – ii powyżej (przy czym przez wykonywanie zależnego prawa autorskiego rozumie się tworzenie, korzystanie z i rozporządzanie opracowaniami zwycięskiej odpowiedzi).
 7. Organizator ma prawo na terenie całego świata, w ramach Nagrody, korzystać ze zwycięskiej odpowiedzi w celach reklamowych i marketingowych.
 8. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z korzystaniem ze zwycięskiej odpowiedzi zgodnie z Regulaminem przez Organizatora.
 9. Zwycięzca otrzyma Nagrodę wyłącznie pod warunkiem uprzedniego przesłania wiadomości prywatnej do Organizatora zgodnie z § 15 Regulaminu.
 10. Fundatorem nagród jest Organizator.

 

§18

 Nagroda przesyłana będzie Zwycięzcy na wskazany adres mailowy do 1 dnia po rozstrzygnięciu konkursu.

§19

 Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.

§20

 W przypadkach tego wymagających, Organizator pokryje i odprowadzi podatek od Nagrody na konto urzędu skarbowego właściwego z uwagi na adres zamieszkania Zwycięzcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

§21

Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

§22

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Organizator oświadcza, że powołał/wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Organizatora: ">iod.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników (nazwa na portalu Facebook) za pomocą portalu Facebook poprzez dobrowolne zamieszczenie Komentarza przez Uczestników.
 5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Konkursu, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Uczestnika.
 6. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”).
 7. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zamieszczenie fotografii stanowi zawarcie umowy). Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym konkursem, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (pobór i wpłata należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody).
 8. Organizator ujawnia dane osobowe (tylko nazwa na Facebooku) następującym kategoriom odbiorców: wszystkim odwiedzającym Profil w serwisie Facebook w komentarzu dotyczącym rozstrzygnięcia Konkursu.
 9. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do:
 10. a) dostępu do danych,
 11. b) sprostowania danych,
 12. c) usunięcia danych,
 13. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 14. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Konkursu uniemożliwi w nim udział. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 15. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.
 16. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację nazwy profilu Uczestnika w serwisie Facebook w komentarzu dotyczącym rozstrzygnięcia Konkursu (zawierającym listę wyłonionych Zwycięzców).
 17. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanych przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu wpłacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego.
 18. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§23

 Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§24

 Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi w dogodnej dla Uczestnika formie poprzez: e-mail (na adres: reklamacje) lub na piśmie (listem poleconym na adres Organizatora) lub osobiście w Biurze Organizatora Targów w dniach i godzinach otwarcia Wydarzenia dla zwiedzających.

§25

 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

§26

 Organizator powiadomi Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27

 Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§28

 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.

§29

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

§30

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z winy i działań Uczestnika wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwe zaadresowane lub złożone po upływie określonego w Konkursie terminu.

§31

 Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

§32

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które zostaną opublikowane w wzmiance w serwisie Facebook na Profilu - pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmian.
 2. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Profilu. W razie sprzeczności między komunikatami lub informacjami w przedmiocie Konkursu a postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu.

§33

 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§34

 Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.

§35

 Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.