Regulamin CityDiet

Regulamin cateringu dietetycznego CITY DIET
Ostatnia aktualizacja 19 marca 2021 r.

§1 Postanowienia wstępne

1. W Regulaminie określono rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych www.citydietcatering.pl oraz www.citydiet.pl,
w szczególności: metody złożenia Zamówienia i zawarcia z CITY DIET Umowy, formy dostawy Zamówienia, sposoby płatności za składane Zamówienia, procedurę odstąpienia od Umowy, postępowanie reklamacyjne.
2. Właścicielem City Diet i Stron są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 777-00-00-488.

§2 Słownik

Niżej wymienionym pojęciom użytym w Regulaminie nadano następujące znaczenie:
1) Cennik Diet – cennik diet możliwych do zamówienia z wykorzystaniem Strony;
2) CITY DIET – usługodawca, właściciel Strony;
3) Dieta – Zestaw od 3 do 5 posiłków dostarczany Zamawiającemu od poniedziałku do niedzieli lub odbierany przez Zamawiającego osobiście od CITY DIET; Aktualna oferta City Diet dotycząca oferowanych Diet oraz kaloryczności znajduje się na Stronie, w zakładce DIETY. Menu znajdujące się na Stronie, w zakładce MENU, jest przykładowe. City Diet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisie Diet bez obowiązku informowania Zamawiających.
4) Zamówienie Testowe - wybrana przez Zamawiającego dieta z umieszczonej na Stronie oferty CITY DIET w obniżonej promocyjnej cenie, wskazanej w Cenniku Diet. Jest to taki sam zestaw 5 posiłków, jaki otrzymują Zamawiający danego dnia, pozwalający na poznanie smaku i wyglądu oferty CITY DIET osobie nie będącej Zamawiającym
5) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
6) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie umożliwiający Zamawiającemu złożenie Zamówienia;
7) Odbiór przez Zamawiającego – Zamawiający na etapie składania Zamówienia na możliwość zadeklarowania odbioru osobiście pod adresem i w zakresie godzin wskazanych przez CITY DIET;
8) Regulamin – Regulamin cateringu dietetycznego CITY DIET;
9) Strona – www.citydiet.pl oraz www.citydietcatering.pl
10) Umowa - umowa sprzedaży Diet zawierana pomiędzy CITY DIET a Zamawiającym na zasadach określonych w Regulaminie;
11) Zamawiający – każdy podmiot dokonujący zakupu Diet z wykorzystaniem Strony; osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
12) konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
13) przedsiębiorca jednoosobowy – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
14) Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Zamawiającego za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§3 Warunki techniczne

1. Dla korzystania ze Strony i zawierania Umów konieczne jest posiadanie urządzenia
z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych następującej wersji: Mozilla Firefox – wersja 70; Google Chrome – wersja 78; Microsoft Edge – wersja 44.
2. Zamawiający powinien mieć dostęp swojego urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 8 mbps; posiadać urządzenie wyposażone w procesor zbudowany z co najmniej jednego rdzenia o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz i pamięci operacyjnej wynoszącej co najmniej 1 GB; z wyświetlaczem o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli, aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. itp..
3. CITY DIET zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji udostępnianych przez Zamawiających oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
4. CITY DIET podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stron.

§4 Zamówienie i zawarcie Umowy

1. Warunkiem zawarcia Umowy przez Zamawiającego z City Diet jest uprzednie złożenie przez Zamawiającego Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez City Diet Zamówienia do realizacji na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty City Diet w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Informacje te należy traktować jako zaproszenie Zamawiających do składania ofert zawarcia Umowy.
3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie City Diet przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy.
4. Po złożeniu Zamówienia, City Diet przesyła na podany przez Zamawiającego adres e-mail potwierdzenie jego złożenia. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia i zaksięgowaniu opłaty za Zamówienie, City Diet przesyła na podany przez Zamawiającego adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie City Diet o przyjęciu oferty Zamawiającego i z chwilą jego otrzymania przez Zamawiającego zostaje zawarta Umowa.
5. Po zawarciu Umowy, City Diet potwierdza Zamawiającemu jej warunki, przesyłając je na adres e-mail Zamawiającego lub pisemnie na adres wskazany przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.
6. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia uzależnione jest od daty rozpoczęcia Zamówienia wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Zamawiającego zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie. Okres ważności Zamówienia liczony jest od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozumianego jako moment rozpoczęcia wykonywania Umowy.
7. Cennik Diet zamieszczony na Stronie podany jest w złotych polskich i określa ceny łączne, to jest zawiera podatki i inne koszty konieczne do realizacji Zamówienia. Jeżeli wybrany przez Zamawiającego obszar dostaw znajduje się w strefie opłat dodatkowych, to odpowiednia kwota dopłaty za transport Zamówienia zostanie doliczona podczas składania Zamówienia. W przypadku zawierania Umowy za pomocą Strony, e-mail lub telefonicznie informacja o łącznej cenie Zamówienia podawana jest Zamawiającemu przez CITY DIET przed zawarciem Umowy.
8. City Diet zastrzega sobie prawo do zmiany cen Diet prezentowanych na Stronie, wprowadzania nowych Diet, wycofywania Diet, przeprowadzania akcji promocyjnych i rabatowych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania danej akcji znajdują się w opisie danej Diety lub w odrębnym regulaminie akcji promocyjnej lub rabatowej.
9. Do ceny Diet doliczone są koszty operatorów płatności elektronicznych współpracujących z City Diet.
10. Zamówienie może zostać złożone przez Zamawiającego:
a) za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 4 Regulaminu;
b) za pośrednictwem e-mail poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres hello@citydiet.pl;
c) telefonicznie pod numerem 880 419 000;
d) z wykorzystaniem Formularza kontaktu na Stronie w zakładce „KONTAKT”.
11. Zamawiający w trakcie obowiązywania Zamówienia może dokonać jego modyfikacji:
a) W przypadku modyfikacji Zamówienia poprzez wybór Diet o wyższej cenie, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie dokonać dopłaty różnicy w cenie pomiędzy pierwotnie wybraną Dietą a Dietą zmodyfikowaną, jednak nie później niż do godz. 12:00 na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia realizacji zmodyfikowanego Zamówienia;
b) W przypadku modyfikacji Zamówienia poprzez wybór Diet o niższej cenie Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w cenie pomiędzy pierwotnie wybraną Dietą a Dietą zmodyfikowaną.
12. Zamawiający może również dokonać zmiany w zakresie dni, w których ma być realizowane Zamówienie. Zmiana może być dokonywana przez konto Zamawiającego lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z CITY DIET. W przypadku Diet indywidualnych, dla których CITY DIET tworzy odrębne menu oraz Diet zmodyfikowanych ze względu na alergeny, składniki (zawierających wykluczenia), zmiana dni realizacji Zamówienia jest możliwa tylko poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z CITY DIET, z zachowaniem założeń ust. 11.
13. W przypadku potrzeby zgłoszenia City Diet szczególnych preferencji Zamawiającego np. w zakresie alergii pokarmowych, chorób lub innych dolegliwości zdrowotnych wymagających umieszczenia bądź eliminacji określonych składników z Diet. Zamawiający powinien skontaktować się z City Diet przed złożeniem i opłaceniem Zamówienia z wykorzystaniem kanału telefonicznego, e-mail lub formularza kontaktu. City Diet nie ponosi odpowiedzialności za występowanie w dostarczonych Zamówieniach alergenów, o których eliminację w trakcie składania Zamówienia nie wnioskował Zamawiający. City Diet wiedząc o szczególnych preferencjach Zamawiającego dopełni wszelkich starań, aby alergen został ograniczony, ale istnieje możliwość występowania takiego alergenu w śladowych ilościach.
14. City Diet nie odpowiada za ewentualne złe samopoczucie Zamawiającego lub negatywną reakcję organizmu Zamawiającego na składniki, alergeny stosowane w Dietach, a w szczególności z powodu braku wiedzy City Diet o innych przyjmowanych przez Zamawiającego płynach i produktach.
15. Przed zawarciem Umowy, Zamawiający może wyrazić zgodę, aby City Diet rozpoczął realizację Zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
16. Zamawiający ma prawo skorzystać z Zamówienia Testowego (obejmującego wyłącznie jednorazowe Zamówienie pojedynczej Diety) tylko jeden raz z wykorzystaniem danych danego Zamawiającego, jak również danego adresu dostawy. W przypadku stwierdzenia przez CITY DIET łamania postanowień Regulaminu i podejmowania prób składania Zamówień Testowych dla tego samego Zamawiającego, adresu email, numeru telefonu lub adresu dostawy, CITY DIET doliczy brakującą kwotę dopłaty wg aktualnego Cennika Diet.
17. Zamówienia Testowe nie dotyczą Zamówień indywidualnych, ani zawierających wykluczenia.

§5 Składanie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia

1. Zamawiający ma możliwość składania zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku ewentualnego braku dostępu do Formularza zamówienia wynikającego z przyczyn technicznych leżących po stronie City Diet lub Zamawiającego, City Diet zaleca skorzystanie z innego kanału składania Zamówień zgodnie z możliwościami Zamawiającego.
2. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy, Zamawiający powinien:
a) Wypełnić Formularz zamówienia umieszczony na Stronie w zakładce ZAMÓW poprzez dokonanie:
• Wyboru preferowanej Diety,
• Wyboru sposobu dostawy Zamówienia: dostawa na wskazany przez Zamawiającego adres albo Odbiór Osobisty przez Zamawiającego;
• Wyboru wariantu preferowanej Diety pod względem liczby posiłków: 3, 4 lub 5;
• Określenia okresu obowiązywania Zamówienia;
• Wpisania danych Zamawiającego (lub innego wskazanego przez Zamawiającego odbiorcy Zamówienia) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa,
• Wskazania preferowanej godziny dostawy
• Wyboru formy płatności za Zamówienie: online albo przelewem tradycyjnym,
• Opcjonalnego podania informacji niezbędnych do dostarczenia Zamówienia jak np. kod do domofonu.
b) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia Zamówienia, gdyż stanowi o zawarciu Umowy;
c) kliknąć w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
3. W podsumowaniu Zamówienia (przed zawarciem Umowy) City Diet informuje Zamawiającego całkowitej cenie za składane Zamówienie, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Zamawiający ponosi w związku z zawarciem Umowy.
4. W Formularzu zamówienia Zamawiający musi podać prawdziwe i prawidłowe dane osobowe. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie w Zamówieniu nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych. CITY DIET zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich prawidłowości. W takim przypadku Zamawiający zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach CITY DIET. Zamawiającemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości lub prawidłowości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających CITY DIET na podjęcie kontaktu z Zamawiającym, CITY DIET udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Zamawiającego. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości z Zamawiającym CITY DIET ma prawo zawiesić realizację Zamówienia. W takim przypadku realizacja Zamówienia zostanie przedłużona o ilość dni, przez które Zamówienie było zawieszone.
5. Jeśli Zamawiający wybrał metodę płatności online za Zamówienie, po kliknięciu w przycisk „ZAPŁAĆ” Zamawiający zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Tpay.com lub Elavon celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem strony transakcyjnej serwisu Tpay.com lub Elavon, Zamawiający zostanie z powrotem przekierowany na stronę internetową www.citydiet.pl z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Zamawiającym a CITY DIET.
6. Jeśli Zamawiający wybrał metodę płatności przelewem tradycyjnym za Zamówienie, po kliknięciu w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Zamawiającym a City Diet.


§6 Składanie Zamówienia za pomocą e-mail hello@citydiet.pl lub Formularza kontaktu

1. Zamawiający może składać Zamówienia za pośrednictwem e-mail lub Formularza kontaktu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamawiający składający zamówienie za pośrednictwem e-mail przesyła je na adres e-mail hello@citydiet.pl.
2. Zamówienie składane za pomocą e-mail lub formularza kontaktu powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji CITY DIET poprosi Zamawiającego o ich uzupełnienie.
3. Po otrzymaniu Zamówienia złożonego za pomocą e-mail lub Formularza kontaktowego City Diet przesyła na podany przez Zamawiającego adres e-mail lub korespondencyjny potwierdzenie warunków Umowy zawierające m.in: przedmiot Umowy – zamówione diety i ich charakterystykę, cenę, koszt dostawy lub informacje o wszelkich innych kosztach jakie Zamawiający ponosi w związku z Umową.

§7 Składanie Zamówienia telefonicznie

1. Zamawiający może składać Zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: 880 419 000 w dni robocze godzinach 8.00 do 16.00.
2. Zamówienie składane telefonicznie powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji CITY DIET poprosi Zamawiającego o ich uzupełnienie.
3. Podczas składania Zamówienia telefonicznie City Diet informuje Zamawiającego o cenie łącznej składanego Zamówienia wraz z dostawą, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.
4. Po złożeniu Zamówienia telefonicznie, City Diet przesyła na podany przez Zamawiającego adres e-mail lub korespondencyjny potwierdzenie warunków Umowy zawierające m.in: przedmiot Umowy – zamówione diety i ich charakterystykę, cenę, koszt dostawy lub informacje o wszelkich innych kosztach jakie Zamawiający ponosi w związku z Umową.

§8 Rejestracja konta Zamawiającego

1. Zamawiający podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia może zarejestrować swoje konto lub dokonać Zamówienia bez rejestracji. Założenie konta nie jest obowiązkowe, w ramach korzystania ze Strony można składać Zamówienia bez założenia konta.
2. Zamawiający chcąc mieć możliwość korzystania z funkcji w panelu Zamawiającego: zmiana adresu dostawy, zmiana terminu dostawy, historia swoich Zamówień zobowiązany jest do założenia konta Zamawiającego na etapie składania Zamówienia.
3. Po rejestracji, Zamawiający otrzymuje niezwłocznie na wskazany przez Zmawiającego adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania konta. Otrzymanie potwierdzenia oznacza zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Zamawiającego.
4. CITY DIET dodatkowo, na rzecz Zamawiającego z zarejestrowanym kontem świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem konta następujące usługi:
a) podtrzymywanie sesji Zamawiającego z zarejestrowanym kontem po zalogowaniu się przez niego do konta;
b) zmianę adresu dostawy Zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wskazania adresu zlokalizowanego w strefie dostawy o wyższej cenie transportu, Zamawiający ponosi koszty wyboru strefy o wyższej cenie transportu, o czym City Diet każdorazowo informuje Zamawiającego.
c) przechowywanie i udostępnianie Zamawiającemu z zarejestrowanym kontem za pośrednictwem konta historii złożonych Zamówień, obsługi konta.
5. Zakładając konto Zamawiający podaje następujące dane identyfikujące: login i hasło dostępu.
6. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających rejestrowanie konta bez ingerencji człowieka.
7. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nie ujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta.
8. Zamawiający z zarejestrowanym kontem ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta.
9. Zamawiający z zarejestrowanym kontem może w każdej chwili zakończyć korzystanie z konta bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej. W tym celu wystarczy usunąć konto w jego ustawieniach.

§9 Formy i terminy płatności za Zamówienia

1. City Diet udostępnia Zamawiającemu następujące sposoby płatności:
a) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy CITY DIET wskazany na Stronie;
b) Płatności online za pośrednictwem serwisu tpay.com lub Elavon – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.tpay.com/ lub Elavon;
c) BLIK;
d) Płatność kartą kredytową lub debetową;
e) Portfele elektroniczne m.in. Google Pay, MasterPass.
2. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z płatności za pośrednictwem serwisu tpay.pl i BLIK rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, kartą płatniczą i portfelami elektronicznymi obsługę tych płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, tel. +48 (61) 66 82 778, www.tpay.com, e-mail: info@tpay.com.
3. Zamawiający obowiązany jest do opłacenia Zamówienia niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie wskazanym w § 10 ust.4-5 Regulaminu.
4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego chęci otrzymania faktury, City Diet wysyła fakturę na podany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
5. W trakcie składania Zamówienia Zamawiający ma możliwość zmiany danych podmiotu na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez CITY DIET tylko do wystawienia zamówionej faktury.
6. W przypadku chęci zamówienia faktury po procesie złożenia Zamówienia albo dokonania korekty faktury za Zamówienie, Zamawiający powinien wysłać dane potrzebne do wystawienia faktury albo dokonania korekty faktury (tj. dane podmiotu, nr. transakcji, nazwę wydarzenia i cenę brutto) wraz ze wskazaniem swojego żądania na adres mailowy: hello@citydiet.pl.

§10 Sposoby i terminy dostawy Zamówienia

1. Dostawa Zamówień realizowana jest przez CITY DIET lub na jego zlecenie za pośrednictwem firmy transportowej.
2. Dostawa Zamówień jest realizowana zgodnie z zawartą Umową – od dnia wskazanego w trakcie składania Zamówienia oraz przez okres i pod adres wskazany w Zamówieniu.
3. Dostawa jest realizowana w Dni Robocze oraz niedziele (dostawa popołudniowa diety na poniedziałek – tylko obszar Poznań). Zamawiający może podać w trakcie składania Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla usługodawcy. City Diet zastrzega sobie możliwość dostarczenia Zamówienia w innych niż preferowane przez Zamawiającego, z zakresie w całego przedziału czasowego dostaw tj. do godz. 10.00.
4. W przypadku Zamówienia obejmującego także dni niebędące Dniami Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach realizacji Zamówienia dokonywana jest w ostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że City Diet i Zamawiający ustalą dostawę w inny sposób. Rozpoczęcie dostawy Zamówień następuje od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) w przypadku uznania rachunku bankowego City Diet płatnością Zamawiającego za Zamówienie w Dniu Roboczym do godziny 12:00 rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po dniu złożenia Zamówienia, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
b) w przypadku uznania rachunku bankowego City Diet płatnością Zamawiającego za Zamówienie w Dniu Roboczym po godzinie 12:00 rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi powyżej drugiego Dnia Roboczego po dniu złożenia Zamówienia, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
5. Powyższe warunki obrazuje następujący przykład:
a) Jeżeli Zamawiający wskazuje środę jako dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia – Zamówienie powinno zostać złożone i opłacone najpóźniej do poniedziałku do godz. 12.00;
b) Jeżeli Zamawiający wskazuje czwartek jako dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia – Zamówienie powinno zostać złożone i opłacone najpóźniej do wtorku do godz. 12.00;
c) Jeżeli Zamawiający wskazuje piątek jako dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia – Zamówienie powinno zostać złożone i opłacone najpóźniej do środy do godz. 12.00;
d) Jeżeli Zamawiający wskazuje sobotę albo niedzielę jako dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia – Zamówienie powinno zostać złożone i opłacone najpóźniej do czwartku do godz. 12.00;
e) Jeżeli Zamawiający wskazuje poniedziałek jako dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia – Zamówienie powinno zostać złożone i opłacone najpóźniej do piątku do godz. 12.00;
f) Jeżeli Zamawiający wskazuje wtorek jako dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia – Zamówienie powinno zostać złożone i opłacone najpóźniej do niedzieli do godz. 12.00,
6. Dostawa Zamówienia dostępna jest na obszarze wskazanym na Stronie w zakładce DOSTAWA.
7. W sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany w złożonym Zamówieniu adres, Zamawiający zostanie o tym informowany.
8. Jeżeli adres dostawy wiążę się z dodatkowymi opłatami, w procesie składania Zamówienia dodatkowa opłata z tytułu dostawy naliczona zostanie automatycznie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przed dokonaniem płatności.
9. Zamawiający może wybrać spośród dwóch pór dostawy Zamówienia: dostawa w godzinach popołudniowych (tylko obszar Poznań) albo dostawa w godzinach nocnych.
10. Zamawiający wybierając dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia jako np. środę przy dostawie w godzinach nocnych pierwsze Zamówienie otrzyma w nocy z wtorku na środę. Zamawiający wybierając dzień rozpoczęcia realizacji Zamówienia jako przy dostawie w godzinach popołudniowych pierwsze Zamówienie otrzyma popołudniu w środę.
11. W sytuacji, gdy dostarczenie Zamówienia pod wskazany adres wymaga przekazania dostawcy kluczyka, pestki, karty, klucza itp. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania powyższego przedmiotu w pierwszym dniu realizacji Zamówienia. Przedmiot oddany zostanie Zamawiającemu wraz z ostatnim dniem Zamówienia, jeżeli Zamawiający poinformuje o tym City Diet najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające ostatni dzień Zamówienia. W przypadku braku informacji od Zamawiającego i konieczności wykonania dodatkowego kursu z tytułu zwrotu przedmiotu Zamawiający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
12. Zamówienie jest zostawiane pod adresem zadeklarowanym przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia. Jeżeli Zamawiający popełnił błąd i podał zły adres, City Diet nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone Zamówienie.
13. Zamawiający ma możliwość dokonywania zmian adresów dostawy Zamówienia w trakcie trwania Umowy. Zmiana adresu Dostawy może zostać wprowadzona z zachowaniem ram czasowych wymienionych w ust. 4, a także w zakresie obszaru obsługiwanego przez City Diet dostępnego w zakładce DOSTAWA na Stronie. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany adresu na strefę objętą inną strefą cenową, do Zamówienia zostanie doliczona brakująca kwota, którą Zamawiający zobowiązany jest uiścić zgodnie z ust. 4. W przypadku braku dopłaty Zamówienie nie będzie realizowane.
14. W razie nie zgłoszenia przez Zamawiającego braku możliwości odbioru Zamówienia z jakiegokolwiek powodu co najmniej do godz. 12:00 na dwa dni robocze poprzedzające realizację danej Diety w ramach Zamówienia, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. Zamawiający nie może w tym przypadku domagać się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania takiego Zamówienia. Powyższe stosuje się odpowiednio do Zamówień niedostarczonych ze względu na błędne dane teleadresowe wskazane przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia lub jego modyfikacji.
15. CITY DIET informuje, że może wystąpić opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia w przypadkach występowania czynników niezależnych i nie wynikające z winy City Diet, a obejmujących warunki atmosferyczne – np. ulewa, śnieżyca, gołoledź, huragan etc., następstwa tych czynników atmosferycznych – np. zalania, oblodzenia, załamania i podmycia dróg, powstanie zatorów i innych przeszkód na jezdniach i drogach, wystąpienia ograniczeń administracyjnych i urzędowych, decyzji służb państwowych, czy innych zdarzeń losowych np. całkowita blokada drogi w związku ze zdarzeniem drogowym, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie terminowej dostawy.
16. Każde Zamówienie dostarczane jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z informacją o posiłku.
17. Zamówienia należy przechowywać w warunkach chłodniczych tzn. w temp. od +2°C do +6°C.
18. Zamówienia City Diet transportowane są samochodami typu chłodnia. Zamówienia po dostarczeniu do Zamawiającego należy niezwłocznie umieścić w warunkach chłodniczych. Za skutki niepoprawnego przechowywania Zamówień City Diet nie ponosi odpowiedzialności.

§11 Odbiór Zamówienia przez Zamawiającego

1. Zamiast dostawy Zamówienia Zamawiający ma także możliwość skorzystania z możliwości Odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający wybierając Odbiór przez Zamawiającego, zobowiązuje się do samodzielnego odbioru Zamówień pod adresem wskazanym w procesie składania Zamówienia jako City Diet.
2. Odbiór Zamówienia przez Zamawiającego odbywa się w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia realizacji Zamówień wskazany w złożonym Zamówieniu, w godzinach podanych w trakcie składania Zamówienia, jednak nie przekraczając przedziału czasowego 16.00– 19.00.
3. Zamówienie nieodebrane przez Zamawiającego w danym dniu roboczym po godz. 19.00 uznaje się za zrealizowane zgodnie z Umową. Zamawiającemu nie przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń względem nieodebranych przez siebie Zamówień.
4. Odbiór przez Zamawiającego wpływa na obniżenie ceny Zamówienia. Zamawiający wybierając w trakcie Zamówienia opcje Odbiór przez Zamawiającego nie ma możliwości wskazania innego adresu dostaw w trakcie obowiązującego Zamówienia, bez uprzednio dokonanej dopłaty.

§12 Akcje promocyjne i rabaty CITY DIET

1. City Diet zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, akcji promocyjnych oraz do zmiany Cennika Diet na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Zamawiającego, w tym w szczególności warunków Umowy zawartej przed dokonaniem ww. zmiany.
2. Przeprowadzane przez City Diet akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej stanowi inaczej. Szczegółowe informacje na temat akcji promocyjnej zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej akcji promocyjnej.
3. W trakcie wypełnienia Formularza zamówienia Zamawiający ma możliwość podania posiadanego hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcie aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówień składanych poza Formularzem zamówienia, Zamawiający powinien przekazać City Diet hasło rabatowe innym kanałem komunikacji w trakcie składania Zamówienia.
4. Kod rabatowy to indywidualny ciąg znaków uprawniający Zamawiającego do otrzymania jednorazowego rabatu na Zamówienie złożone za pośrednictwem Strony w wysokości oraz w okresie określonym przez CITY DIET przy wydaniu danego kodu rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości Umowy. Akcje promocyjne i kod rabatowy nie ma zastosowania do zamawiania Zamówienia Testowego, zamówień indywidualnych oraz dodatkowych opłat wynikających z personalizacji Zamówienia, wykluczeń czy dodatkowych kosztów dostawy.
5. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Zamawiającego do otrzymania jednorazowego rabatu na Zamówienie składane za pośrednictwem Strony. Zamawiający nie może jednocześnie skorzystać z akcji promocyjnej oraz kodu rabatowego. City Diet zastrzega sobie prawo do wykluczania z akcji promocyjnych innych partnerów przyjmujących Zamówienia w imieniu City Diet (poza Stroną) oraz innych form składania Zamówień niż poprzez formularz Zamówień na Stronie.
6. Zamawiający ma prawo zrealizować kod rabatowy także w przypadku Zamówienia, którego wartość przekracza wartość nominalną kodu rabatowego. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z pozostałych dostępnych sposobów płatności. W przypadku Zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż wartość kodu rabatowego, Zamawiający nie jest upoważniony do jego ponownego wykorzystania. Wartość kodu rabatowego należy wykorzystać w ramach jednego Zamówienia. CityDiet nie realizuje zwrotu pozostałych środków kodu rabatowego.

§13 Kontakt z CITY DIET

1. Zamawiający może w dowolnym czasie skontaktować się z CITY DIET w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na procesu składania lub realizacji Zamówień.
2. Zamawiający może korzystać z następujących metod kontaktu z CITY DIET:
a) adres e-mail: hello@citydiet.pl;
b) numer telefonu: 880 419 000 w dni robocze godzinach 8.00 do 16.00;
c) adres korespondencyjny: City Diet, ul. Śniadeckich 25, 60-734 Poznań
d) formularz kontaktu dostępny na stronie internetowej www.citydiet.pl w zakładce KONTAKT.

§14 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące procesu składania i realizacji Zamówień Zamawiający może złożyć drogą elektroniczną (mailowo) na adres: hello@citydiet.pl, pisemnie na adres: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce KONTAKT.
2. Reklamacje i zgłoszenia z tytułu niedostarczenia lub niezgodności przedmiotu Zamówienia, muszą zostać skutecznie zgłoszone City Diet w dniu Zamówienia, nieprzekraczalnie do godz. 13.00.
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
4. Reklamacje rozpatruje CITY DIET w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Zamawiającego. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Zamawiającego na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego lub inny sposób przez niego wskazany.
5. City Diet zaleca, aby w opisie reklamacji Zamawiający zawarł:
a) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
b) opis roszczenia Zamawiającego;
c) fotografię lub inny dokument wskazujący przedmiot reklamacji np. zdjęcie Zamówienia wskazujące na jego stan;
d) dane kontaktowe składającego reklamację.
4. W przypadku nieuznania przez CITY DIET reklamacji, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zamawiający może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie: www.uokik.gov.pl.
5. CITY DIET ani Zamawiający nie będą ponosić odpowiedzialności wobec siebie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

§15 Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu będącemu konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą, który zawarł Umowę przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Odstąpienie następuje przez złożenie City Diet przez Zamawiającego będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu przesłane na adres e-mail City Diet: hello@citydiet.pl. Po odstąpieniu od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Zamawiający będący konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy według przykładowo następującego wzoru:
imię i nazwisko: [***]
adres: [***]
Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej dnia [***]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój następujący rachunek bankowy: [***].
Podpis : [***].
3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu będącemu konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą, jeżeli City Diet zrealizował Zamówienie za wyraźną zgodą Zamawiającego będącego konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą, który został poinformowany, że po realizacji Zamówienia przez City Diet utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
4. Jeżeli Zamawiający będący konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą odstępuje od Umowy po dniu rozpoczęcia realizacji Zamówienia, ale przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za Zamówienia, których przygotowanie do dostarczenia rozpoczęto w chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu dostarczonych i przygotowanych do dostarczenia Zamówień, z uwzględnieniem ceny wskazanej w Cenniku Diet. Jeżeli tak wyliczona cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa zrealizowanego Zamówienia. Przez Zamówienia przygotowane do dostarczenia należy rozumieć rozpoczęcie przygotowania Diety do dostawy na dany dzień, które rozpoczyna się od godz. 14.00 na dwa dni przed terminem dostawy tej Diety.
5. Koszty operatorów płatności elektronicznych wchodzące w skład płatności za Zamówienie nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlega także prowizja pobierana przez operatora porównywarki cateringów Dietly.pl (dotyczy zamówień złożonych za pośrednictwem strony www.dietly.pl).
6. CITY DIET przypomina, że zgodnie z art. 38 ust. 3-4 oraz 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Zamawiającemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie już dostarczonych Zamówień z uwagi na ich przedmiot, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

§16 Przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest City Diet. Dane osobowe Zamawiających w związku z korzystaniem ze Strony są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności i cookies. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez CITY DIET można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.
2. Na potrzeby realizacji Zamówień CITY DIET przetwarza dane osobowe Zamawiających pozyskane w związku ze składaniem i realizacją Zamówień w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy z Zamawiającym (w tym rozpatrywania reklamacji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych dalej „RODO”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia.
3. CITY DIET może przetwarzać dane osobowe Zamawiającego również w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia analiz i statystyk, informowania o statusie realizacji lub zakończeniu obowiązywania Umowy, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Zamawiających oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach reklamacyjnych, co stanowi prawnie uzasadnione interesy CITY DIET jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. CITY DIET może przetwarzać dane osobowe Zamawiającego również w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na CITY DIET obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. w zakresie rachunkowości i podatków lub prowadzenia dokumentacji księgowej.
5. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgód marketingowych, CITY DIET przetwarza dane osobowe Zamawiającego w celach każdorazowo wskazanych w takiej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Zamawiający ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
6. CITY DIET może ujawniać dane osobowe Zamawiających podmiotom świadczącym na rzecz CITY DIET usługi konsultacji dietetycznych, prawne, IT, serwisowe, kurierskie, pocztowe, marketingowe i promocyjne, transportu oraz operatorom płatności np. tPay lub Elavon.
7. CITY DIET przechowuje dane osobowe Zamawiającego tak długo jak jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim są one przetwarzane w oparciu o następujące kryteria: w przypadku realizacji Umowy zawartej z Zamawiającym na czas obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa zobowiązujących CITY DIET do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego przez wskazany w nich okres (np. dane nt. faktur przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego). W przypadku przetwarzania danych osobowych Zamawiającego w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu CITY DIET lub na podstawie zgody Zamawiającego, będzie przechowywać dane osobowe Zamawiającego odpowiednio przez okres realizacji celów albo okres, na który wyrażono zgodę albo do momentu odpowiednio uznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Zamawiającego albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia ich danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu CITY DIET, Zamawiający może wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych. Zamawiający może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że CITY DIET przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z RODO.
9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Strony, oraz zasady rządzące przetwarzaniem plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://citydiet.pl/media/ouqlbuno/city-diet-polityka-prywatno%C5%9Bci.pdf

§ 17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Zamawiający będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
d) skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 18 Zmiany Regulaminu

1. Regulamin może zostać zmieniony przez CITY DIET w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a) zmiany warunków składania Zamówień, niepogarszającej sytuacji Zamawiających w porównaniu do dotychczasowej;
b) konieczność aktualizacji danych CITY DIET wskazanych w Regulaminie;
c) zmiany sposobu korzystania ze Stron i Zamówień związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
d) zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez CITY DIET lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki CITY DIET i Zamawiających lub wydanie wyroku lub decyzji, który/która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez CITY DIET, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki CITY DIET i Zamawiających;
e) zmiany sposobu funkcjonowania Stron, Zamówień, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
2. CITY DIET zawiadamia o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu na Stronie, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub decyzji organu. W przypadku Zamawiających, którzy przy zawarciu Umowy podali swój adres e-mail informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Zamawiającego.

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2021 r.
2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych.
3. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem, Umową, w tym ich wykonaniem lub wykładnią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby CITY DIET. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Zamawiających będących konsumentami oraz przedsiębiorcami jednoosobowymi.
4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem lub przedsiębiorcy jednoosobowego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
5. CITY DIET nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
6. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Zamawiającego będącego konsumentem lub przedsiębiorca jednoosobowym ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między CITY DIET a Zamawiającym, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
7. Udostępnioną przez CITY DIET treść Regulaminu Zamawiający może utrwalić nieodpłatnie drukując go lub zapisując plik z Regulaminem na nośniku.