Polityka prywatności (1)

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Ostatnia aktualizacja 1 października 2020 r.


Wstęp


1. CITY DIET dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez CITY DIET z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez CITY DIET. W Polityce uregulowano:
a. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez CITY DIET,
b. sposób wykorzystania tych danych,
c. prawa osób, których dane są przetwarzane przez CITY DIET,
d. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
e. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
f. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez CITY DIET,
g. stosowane przez CITY DIET środki i metody ochrony danych osobowych,
h. informacje dotyczące plików cookies.


I. Podstawowe pojęcia


1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza CITY DIET.


II. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 14, (dalej: „CITY DIET”), tel.: 880 419 000. CITY DIET wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ">iod.


III. Zasady zbierania danych osobowych


1. CITY DIET uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników. W przypadku, gdy dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez CITY DIET tych danych od Zamawiającego), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
2. CITY DIET uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 informacji kontaktowych (takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/, e-mail oraz numer telefonu);
 potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON, nazwa firmy, adres korespondencyjny);
 danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z CITY DIET oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CITY DIET;
 danych niezbędnych do uwierzytelnienia Użytkownika np. login i hasło;
 dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze);
 cookies oraz inne dane dotyczące aktywności Użytkownika na stronie citydiet.pl, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.


IV. Sposób przetwarzania danych osobowych


1. CITY DIET zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
2. CITY DIET dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
3. CITY DIET zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
4. CITY DIET przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. Ustalając ten okres CITY DIET bierze pod uwagę przepisy prawa, które nakazują administratorom przetwarzać dane osobowe przez określony w tych przepisach czas, okres funkcjonowania Użytkownika, okres, który jest niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez CITY DIET, okres na jaki Użytkownik udziela zgody na przetwarzania jego danych osobowych przez CITY DIET (w szczególności do cofnięcia takiej zgody. CITY DIET podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. CITY DIET oświadcza, że:
 przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
6. Dostęp do danych osobowych posiada: CITY DIET, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez CITY DIET.
7. CITY DIET prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
8. CITY DIET oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
9. Gromadzone przez CITY DIET dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 świadczenia usług lub wykonywania umów, w szczególności umów sprzedaży/dostawy diet, oferowanych przez CITY DIET, administrowanie nimi i informowanie o nich przez CITY DIET; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z CITY DIET lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, CITY DIET przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy – akceptacji Regulaminu CITY DIET;
 realizacji obowiązków prawnych ciążących na CITY DIET, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność CITY DIET, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do CITY DIET za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez CITY DIET lub inną zawartą z CITY DIET umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes CITY DIET (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z CITY DIET drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez CITY DIET lub inną zawartą z CITY DIET umową, CITY DIET może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes CITY DIET (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 zbierania danych osobowych w związku z działalnością CITY DIET: w związku z prowadzoną działalnością CITY DIET może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie CITY DIET (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 szacowania ryzyka i udoskonalania działalności CITY DIET (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes CITY DIET na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu CITY DIET, co stanowi prawnie uzasadniony interes CITY DIET w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego CITY DIET;
 zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami CITY DIET w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes CITY DIET w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych np. informacji o stanie zdrowia Użytkownika przekazanej CITY DIET – dane te mogą być przetwarzane przez CITY DIET na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyraźna zgoda Użytkownika.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej, w szczególności podanie danych może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenie konta Użytkownika, zamówienia diety), bez ich podania takie umowy nie mogą zostać zawarte.


V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych


1. CITY DIET nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. CITY DIET może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności usług elektronicznych np. spółce MasterLife dostarczającej oprogramowanie do składania zamówień diet, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych związanych ze świadczonymi przez CITY
DIET usługami. CITY DIET wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu CITY DIET.
3. Dane osobowe mogą być ujawniane również podmiotom zewnętrznym ze względu na inicjowaną przez Użytkownika aktywność na stronie www.citydiet.pl takim podmiotom jak: Facebook, Google, HotJar, Youtube, Google Analitycs, Microsoft, Synerise, które mogą zamieszczać własne pliki cookies.


VI. Prawa osób, których dane przetwarza CITY DIET


1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez CITY DIET swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
2. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez CITY DIET swoich danych osobowych.
3. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez CITY DIET swoich danych osobowych.
4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób CITY DIET. W takich sytuacjach CITY DIET dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
5. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od CITY DIET ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
6. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez CITY DIET opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
7. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył CITY DIET, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony CITY DIET. Jednakże CITY DIET zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które CITY DIET przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego zgody.
8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: hello@citydiet.pl.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez CITY DIET danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VII. Korzystanie ze strony internetowej www.citydiet.pl i formularza kontaktu


1. Korzystanie ze strony internetowej www.citydiet.pl jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze strony internetowej www.citydiet.pl.
2. Niezależnie od wskazanej powyżej zasady nieodpłatności korzystania ze strony internetowej www.citydiet.pl, Użytkownik może ponosić koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania ze strony internetowej www.citydiet.pl treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik powinien korzystać ze strony internetowej www.citydiet.pl zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
4. Materiały zawarte na Stronie internetowej, a w szczególności obrazy, grafiki, treści, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).
5. Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.citydiet.pl niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową.
6. CITY DIET może udostępniać Użytkownikom na stronie internetowej www.citydiet.pl dobrowolną i bezpłatną usługę formularza kontaktu
7. W celu skorzystania z formularza kontaktu celem wysłania wiadomości do CITY DIET, Użytkownik wypełnia pola formularza kontaktowego oznaczone gwiazdką (pola wymagane do wypełnienia), akceptuje Politykę prywatności oraz klika w pole „Wyślij”.
8. Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, strona internetowa www.citydiet.pl może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od CITY DIET np. Facebook. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. CITY DIET zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.citydiet.pl, a które nie są własnością CITY DIET ani nie podlegają jej kontroli, CITY DIET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.
9. City Diet może prezentować na stronie internetowej www.citydiet.pl materiały informacyjne dotyczące przedmiotu prowadzonej działalności, w szczególności dotyczące diet, zdrowego stylu życia lub odżywiania. Użytkownicy mogą dobrowolnie zapoznawać się z treściami prezentowanymi na stronie internetowej www.citydiet.pl.


VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące


1. Korzystanie ze strony internetowej www.citydiet.pl może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies.
2. CITY DIET, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.citydiet.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.citydiet.pl. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.citydiet.pl za każdym razem, kiedy Użytkownika z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania) lub dane logowania Użytkownika. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.citydiet.pl.
4. CITY DIET wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.citydiet.pl. Informacje te CITY DIET przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.
5. Korzystając ze strony www.citydiet.pl Użytkownik może zgodzić się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.citydiet.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne. Kontrola ta odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl dla wyszukiwarki internetowej Google Chrome
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek dla wyszukiwarki internetowej Mozilla Firefox
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer dla wyszukiwarki internetowej Microsoft Internet Explorer
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL dla wyszukiwarki internetowej Safari.
6. W celu monitorowania strony internetowej www.citydiet.pl CITY DIET może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


IX. Zmiany i aktualizacje Polityki


1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach CITY DIET dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w CITY DIET, będące konsekwencją zmiany przepisów obowiązującego prawa, które regulują prowadzenie działalności przez CITY DIET, potrzebę dostosowania Polityki do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce; zmiany sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.citydiet.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej; zmiany warunków korzystania ze strony internetowej www.citydiet.pl, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych; konieczności aktualizacji informacji wskazanych w Polityce.
2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej CITY DIET. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.


X. Postanowienia końcowe, kontakt i reklamacje


1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z CITY DIET w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób CITY DIET wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.
2. Reklamacje w zakresie korzystania ze strony internetowej www.citydiet.pl mogą być zgłaszane na adres e-mail: hello@citydiet.pl. Reklamacje rozpatruje CITY DIET w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub inny sposób przez niego wskazany.
3. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej www.cityidet.pl rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Polityki jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wybór prawa polskiego na podstawie Polityki nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między CITY DIET a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru. Żadne z postanowień Polityki nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z CITY DIET za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem - http://ec.europa.eu/consumers/odr/).